Басейнова дирекция „Черноморски район” информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г. posted Thursday 4th

Басейнова дирекция „Черноморски район” информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/ 27.11.2018 г. Титулярите сами определят и декларират дължимите такси, които следва да заплатят до 15 февруари на текущата година за предходната. В тази връзка са одобрени нови образци на декларации от министъра на околната среда и водите, публично достъпни на сайта на МОСВ и БДЧР (в секция "Административни услуги", Такси). Срокът за подаване на декларациите е 31 януари. С цел облекчаване на водоползвателите БДЧР обнови и образеца на доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12, който се представя в срок до 31 март. Образецът е наличен на сайта на БДЧР, като за титулярите на разрешителни за водовземане с цел производство на ел.енергия чрез ВЕЦ/МВЕЦ е изготвен отделен образец. 14 декември 2018

← Back