Хидрогеоложки Дейности:

  • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
  • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
  • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
  • Хидрогеоложко моделиране и оценка на миграцията на замърсители.
  • Проектиране на мониторингова мрежа за подземни и повърхностни води.
  • Мониторинг на подземни и повърхностни води.
  • Провеждане на водочерпения.
  • Предлагаме хидрогеоложко сондиране за изграждане на нови водовземни съоръжения.
  • За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626
  • Visit us on