Инженерногеоложки Дейности:

 • Изготвяне на разрешителни за водовземане от подземни води.
 • Проектиране на санитарно – охранителни зони.
 • Изготвяне на оценка на ресурсите на подземните води.
 • Инженерногеоложки проучвания с лабораторни изследвания и изготвяне на инженерно-геоложки доклади. Цената е в зависимост от категорията на сградата и полевите работи.
 • Полеви инженерно-геоложки изработки – шурфове и сондажи.
 • Пробовзимане с цел лабораторни изследвания.
 • За Контакти: инж. Костадин Илиев тел. 0887508896, 0878883626
 • News :

  1. Нова информация за неоходими документи за издаване на разрешителни Съгласно измененията и допълненията на разпоредбите на чл.60 от Закона за водите, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г. - posted Thursday 4th
  2. Крайният срок за подаване на декларации по чл.194б от Закона за водите изтича на 31 януари - posted Thursday 4th
  3. Басейнова дирекция „Черноморски район” информира титулярите на разрешителни за изменения в чл.194б от Закона за водите, публикувани в Държавен вестник бр. 98/27.11.2018 г. - posted Thursday 4th
  4. ОБРАЗЦИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНИ - posted Thursday 4th
  5. Инструкция за минимален обем инженерногеоложки проучвания - posted Tuesday 30th
  6. Минерални води в област Стара Загора - posted Tuesday 5th

  Comments :

  Admin comments: Въведете вашите коментари тук .

  Visit us on